Vraag 95 Wat is afgoderij?

Antwoord:

Afgoderij is, in de plaats des enigen waren Gods,
Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft,
of benevens Hem,
iets anders verzinnen of hebben,
waarop de mens zijn vertrouwen zet. a

Bewijsteksten

a

Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Efeze 5:5

Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt. 1 Kronieken 16:26

Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. Filippenzen 3:19

Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature geen goden zijn. Galaten 4:8

Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Efeze 2:12

Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet. 1 Johannes 2:23

Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 2 Johannes 1:9

Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Johannes 5:23

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Geen afgoden)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Geen afgoden)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren