Vraag 95 Wat is afgoderij?

Antwoord:

Afgoderij is, in de plaats des enigen waren Gods,
Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft,
of benevens Hem,
iets anders verzinnen of hebben,
waarop de mens zijn vertrouwen zet. a

Bewijsteksten

a

Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Efeze 5:5

Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt. 1 Kronieken 16:26

Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. Filippenzen 3:19

Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature geen goden zijn. Galaten 4:8

Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Efeze 2:12

Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet. 1 Johannes 2:23

Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 2 Johannes 1:9

Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Johannes 5:23

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Geen afgoden)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Geen afgoden)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren