Vraag 30 Er zijn mensen die hun redding ook bij heiligen, bij zichzelf of ergens anders in zoeken. Geloven zij wel echt in de Heere Jezus?

Antwoord:

Nee. Door hun redding ergens anders te zoeken,
verloochenen deze mensen de Heere Jezus,
ook al prijzen ze Hem met hun woorden. a
Het is het één of het ander.
Of je vindt dat de Heere Jezus niet 100% de Zaligmaker is,
óf je verwacht door het geloof alles van Hem. b

Bewijsteksten

a

Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? 1 Korinthe 1:13

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. 1 Korinthe 1:30-31

U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. Galaten 5:4

b

Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebree├źn 12:2

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. Jesaja 9:6

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Kolossenzen 1:19-20

En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Kolossenzen 2:10

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren