Vraag 34 Waarom noemt gij Hem onzen Heere?

Antwoord:

Omdat Hij ons met lichaam en ziel
van al onze zonden,
niet met goud of met zilver,
maar met Zijn dierbaar bloed gekocht,
en van alle heerschappij des duivels verlost heeft,
en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt. a

Bewijsteksten

a

Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. 1 Petrus 1:18-19

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2:9

Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 1 Korinthe 6:20

Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. 1 TimotheĆ¼s 2:6

En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! Johannes 20:28

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren