35

Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria?

Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is
a en blijft, b
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
c
door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft,
d
opdat Hij ook het ware zaad Davids zij,
e
Zijn broederen in alles gelijk,
f
uitgenomen de zonde.
g

36

Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

Dat Hij onze Middelaar is, a
en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid
mijn zonde,
waarin ik ontvangen en geboren ben,
voor Gods aangezicht bedekt.
b

origineel
SV
17
leermodusleren