Vraag 73 Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?

Antwoord:

God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak;
namelijk niet alleen om ons daarmede te leren,
dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams
door het water, alzo ook onze zonden
door het bloed en den Geest van Jezus Christus
weggenomen worden, a
maar veelmeer,
omdat Hij ons door dit Goddelijk pand
en waarteken wil verzekeren
dat wij zo waarachtiglijk
van onze zonden geestelijk gewassen zijn,
als wij uitwendig met het water gewassen worden. b

Bewijsteksten

a

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Openbaring 1:5

En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Openbaring 7:14

En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods. 1 Korinthe 6:11

b

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Galaten 3:27

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren