Vraag 79 Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn bloed, of het Nieuwe Testament in Zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus?

Antwoord:

Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak;
namelijk, niet alleen om ons daarmede te leren,
dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden,
alzo ook Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed
de waarachtige spijs en drank zijn,
waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden; a
maar veelmeer om ons
door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren,
dat wij zo waarachtiglijk
Zijns waren lichaams en bloeds
door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden,
als wij deze heilige waartekenen
met den lichamelijken mond tot Zijn gedachtenis ontvangen, b
en dat al Zijn lijden en gehoorzaamheid
zo zekerlijk onze eigene is,
als hadden wij zelf in onzen eigen persoon
alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan.

Bewijsteksten

a

Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Johannes 6:55

b

De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 1 Korinthe 10:16

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Avondmaal)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Avondmaal)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren