Vraag 97 Mag men dan ganselijk geen beelden maken?

Antwoord:

God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. a
Maar de schepselen,
al is het dat zij mogen afgebeeld worden,
zo verbiedt toch God,
hun beeltenis te maken en te hebben,
om die te vereren,
of God daardoor te dienen. b

Bewijsteksten

a

Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige. Jesaja 40:25

b

Gij zult u geen gegoten goden maken. Exodus 34:17

Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen; ook zult gij naar hun werken niet doen; maar gij zult ze geheel afbreken, en hun opgerichte beelden ganselijk vermorzelen. Exodus 23:24

Maar hun altaren zult gijlieden omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen. Exodus 34:13

Zo zult gij alle inwoners des lands voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven, en al hun beeltenissen verderven; ook zult gij al hun gegotene beelden verderven, en al hun hoogten verdelgen. Numeri 33:52

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren