Vraag 98 Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?

Antwoord:

Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God,
Dewelke zijn christenen
niet door stomme beelden, a
maar door de levende verkondiging Zijns Woords
wil onderwezen hebben. b

Bewijsteksten

a

In een ding zijn zij toch onvernuftig en zot: een hout is een onderwijs der ijdelheden. Jeremia 10:8

Wat zal het gesneden beeld baten, dat zijn formeerder het gesneden heeft? of het gegoten beeld, hetwelk een leugenleraar is, dat de formeerder op zijn formeersel vertrouwt, als hij stomme afgoden gemaakt heeft? Wee dien, die tot het hout zegt: Word wakker! en: Ontwaak! tot den zwijgenden steen. Zou het leren? Ziet, het is met goud en zilver overtrokken, en er is gans geen geest in het midden van hetzelve. Habakuk 2:18-19

b

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen! Romeinen 10:14-15

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. Romeinen 10:17

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 2 Petrus 1:19

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 TimotheĆ¼s 3:16-17

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren