Vraag 121 Waarom wordt hier bijgevoegd: 'Die in de hemelen zijt'?

Antwoord:

Opdat wij van de hemelse majesteit Gods
niet aardselijk gedenken, a
en van Zijn almachtigheid
alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. b

Bewijsteksten

a

Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE. Jeremia 23:23-24

De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en den adem, en alle dingen geeft. Handelingen 17:24-25

Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. Handelingen 17:27

b

Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Romeinen 10:12

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren