120

Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: 'Onze Vader'?

Opdat Hij van stonde aan,
in het begin onzes gebeds,
in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht
tot God verwekke,
welke beide de grond onzes gebeds zijn,
namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is,
en dat Hij ons veel minder afslaan zal
hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden,
dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.
a

121

Waarom wordt hier bijgevoegd: 'Die in de hemelen zijt'?

Opdat wij van de hemelse majesteit Gods
niet aardselijk gedenken,
a
en van Zijn almachtigheid
alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.
b

origineel
SV
17
leermodusleren