Vraag 126 Welke is de vijfde bede?

Antwoord:

'En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren'.

Dat is: Wil ons, armen zondaren,
al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus' wil niet toerekenen, a
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is,
onzen naaste van harte te vergeven. b

Bewijsteksten

a

Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden. Psalmen 51:3

En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. Psalmen 143:2

Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Romeinen 8:1

b

Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. MattheĆ¼s 6:14

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Vergeving)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren