Vraag 126 Welke is de vijfde bede?

Antwoord:

'En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren'.

Dat is: Wil ons, armen zondaren,
al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus' wil niet toerekenen, a
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is,
onzen naaste van harte te vergeven. b

Bewijsteksten

a

Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden. Psalmen 51:3

En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. Psalmen 143:2

Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Romeinen 8:1

b

Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. MattheĆ¼s 6:14

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Vergeving)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren