Vraag 127 Welke is de zesde bede?

Antwoord:

'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze'.

Dat is: Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn,
dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, a
en daartoe onze doodsvijanden,
de duivel, b de wereld c en ons eigen vlees, d
niet ophouden ons aan te vechten;
zo wil ons toch staande houden en sterken,
door de kracht Uws Heiligen Geestes,
opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, e
maar altijd sterken wederstand doen,
totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. f

Bewijsteksten

a

Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5

Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. Psalmen 103:14

b

Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden. 1 Petrus 5:8

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Efeze 6:12

c

Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Johannes 15:19

d

Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Romeinen 7:23

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. Galaten 5:17

e

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. MattheĆ¼s 26:41

Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Markus 13:33

f

Opdat Hij uw harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onzen God en Vader, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. 1 Thessalonicenzen 3:13

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 1 Thessalonicenzen 5:23

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Heilige Geest)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren