Vraag 6Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?

Antwoord:

Neen Hij; maar God heeft den mens goed a
en naar Zijn evenbeeld geschapen, b
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen. c

Bewijsteksten

a

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Genesis 1:31

b

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:26-27

c

En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4:24

En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft. Kolossenzen 3:10

En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 2 Korinthe 3:18

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Heiligheid)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Heiligheid)
origineel
SV
onder tekst
16
leermodusleren