Vraag 77 Waar heeft Christus in de Bijbel beloofd dat hij de gelovigen met Zijn lichaam en bloed wil versterken, net zo zeker als zij van het gebroken brood eten en uit de beker drinken?

Antwoord:

Christus heeft dit beloofd, toen hij het avondmaal instelde: a
'In de nacht waarin Hij werd verraden, nam de Heere Jezus brood,
en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei:
Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt.
Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker,
na het gebruiken van de maaltijd, en zei:
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed.
Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt,
verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt'
(1 Korinthe 11:23-26).

Deze belofte wordt herhaald in 1 Korinthe 10:16-17
waar Paulus het volgende zegt over het avondmaal:
'De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen,
is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus?
Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?
Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam,
want wij allen hebben deel aan het ene brood'
.

Bewijsteksten

a

En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. MattheĆ¼s 26:26-28

En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. Markus 14:22-24

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Lukas 22:19-20

Trefwoorden

heilig avondmaal, Bijbel, belofte

Bijpassende psalmen

Psalm 23

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Avondmaal)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Avondmaal)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren