75

Hoe word jij in het Heilig Avondmaal onderwezen en ervan verzekerd dat jij aan het offer van Christus en Zijn gaven deel hebt?

De Heere Jezus heeft mij en alle gelovigen de opdracht gegeven
om het in stukjes gebroken brood te eten en uit de beker te drinken,
om zo Hem te gedenken.
Hierbij heeft Hij twee dingen beloofd:
a
1. Zijn lichaam is voor mij aan het kruis geofferd en gebroken,
net zo zeker als het avondmaalsbrood voor mijn ogen gebroken wordt.
Zijn bloed is voor mij vergoten, net zo zeker als de beker aan mij wordt gegeven.
2. Hij versterkt mij op de weg naar het eeuwige leven,
met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed.
Dat is even zeker als ik het brood en de wijn
uit de hand van de dominee ontvang
en ze met mijn mond proef.
Want het brood en de wijn bij het avondmaal
zijn tekens van het lichaam en bloed van Christus.

76

Wat betekent dat: het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken?

Het betekent allereerst dat we met een gelovig hart
het lijden en sterven van Christus aannemen.
Daardoor krijgen wij vergeving van onze zonden en het eeuwige leven.
a
Daarnaast worden wij door de Heilige Geest,
die in Christus én in ons woont,
steeds meer één met Christus.
b
Zo worden wij vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente.
d
Ook al is Christus in de hemel en zijn wij nog op de aarde.
c
Door die ene Geest leven wij voor eeuwig.
De Heilige Geest regeert in ons,
zoals alle ledematen van het lichaam door één ziel geregeerd worden.
e

77

Waar heeft Christus in de Bijbel beloofd dat hij de gelovigen met Zijn lichaam en bloed wil versterken, net zo zeker als zij van het gebroken brood eten en uit de beker drinken?

Christus heeft dit beloofd, toen hij het avondmaal instelde: a
'In de nacht waarin Hij werd verraden, nam de Heere Jezus brood,
en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei:
Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt.
Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker,
na het gebruiken van de maaltijd, en zei:
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed.
Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt,
verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt'
(1 Korinthe 11:23-26).

Deze belofte wordt herhaald in 1 Korinthe 10:16-17
waar Paulus het volgende zegt over het avondmaal:
'De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen,
is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus?
Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?
Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam,
want wij allen hebben deel aan het ene brood'
.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren