1

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel,
beide in het leven en sterven,
a
niet mijn,
b
maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
c
die met Zijn dierbaar bloed
voor al mijn zonden volkomenlijk betaald
d
en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft,
e
en alzo bewaart,
f
dat zonder den wil mijns hemelse Vader
geen haar van mijn hoofd vallen kan;
g
ja ook, dat mij alle ding
tot mijn zaligheid dienen moet,
h
waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest
van het eeuwige leven verzekert,
i
en Hem voortaan te leven
van harte willig en bereid maakt.
j

2

Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Drie stukken. a
Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
b
Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde.
c
En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.
d

origineel
SV
17
leermodusleren