Ellende betekent uit-landig(heid) en betekent dat wij buiten het rijk van God zijn (Joh. 3:3). De wet ontdekt de mens aan de grootheid van zijn zonde en overtuigt hem meer en meer van zijn schuld. Maar de wet wijst geen geneesmiddel of oplossing aan. Ellende(kennis) is alleen nodig om ons te laten verlangen naar verlossing (in het evangelie), maar het is geen voorwaarde of doel in zichzelf. Het einddoel van de wet is Christus (Rom. 10:4). 

4

Wat eist de wet Gods van ons?

Dat leert ons Christus in een hoofdsom,
Mattheüs. 22:37-40: 'Gij zult liefhebben den Heere, uw God,
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand,
en met geheel uw kracht.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, aan dit gelijk, is:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten'.
a

5

Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?

Neen ik; a
want ik ben van nature geneigd
God en mijn naaste te haten.
b

origineel
SV
17
leermodusleren