29

Waarom wordt de Zone Gods 'Jezus', dat is Zaligmaker, genoemd?

Omdat Hij ons zalig maakt
en van al onze zonden verlost;
a
daarbenevens, dat bij niemand anders
enige zaligheid te zoeken of te vinden is.
b

30

Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken?

Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad
den enigen Heiland Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
a
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben,
dat tot hun zaligheid van node is.
b

origineel
SV
17
leermodusleren