31

Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?

Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
a
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
b
Die ons den verborgen raad en wil Gods
van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
c
en tot onzen enigen Hogepriester,
d
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
e
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
f
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt.
g

32

Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? a

Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus b
en alzo Zijner zalving deelachtig ben,
c
opdat ik Zijn Naam belijde,
d
en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere,
e
en met een vrije en goede consciëntie
in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde,
f
en hiernamaals in eeuwigheid
met Hem over alle schepselen regere.
g

origineel
SV
17
leermodusleren