31

Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?

Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
a
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
b
Die ons den verborgen raad en wil Gods
van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
c
en tot onzen enigen Hogepriester,
d
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
e
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
f
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt.
g

32

Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? a

Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus b
en alzo Zijner zalving deelachtig ben,
c
opdat ik Zijn Naam belijde,
d
en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere,
e
en met een vrije en goede consciëntie
in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde,
f
en hiernamaals in eeuwigheid
met Hem over alle schepselen regere.
g

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
17
leermodusleren