Vraag 39 Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware?

Antwoord:

Ja het; want daardoor ben ik zeker,
dat Hij de vervloeking, die op mij lag,
op Zich geladen heeft; a
dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. b

Bewijsteksten

a

Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Galaten 3:13

b

Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten; maar gij zult het zekerlijk ten zelven dage begraven; want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft. Deuteronomium 21:23

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren