Vraag 40 Waarom heeft Christus Zich tot 'in den dood' moeten vernederen?

Antwoord:

Daarom, dat vanwege de gerechtigheid
en waarheid Gods a
niet anders voor onze zonden kon betaald worden,
dan door den dood des Zoons Gods. b

Bewijsteksten

a

Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Genesis 2:17

b

Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Romeinen 8:3-4

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. Hebree├źn 2:14-15

Trefwoorden

betaling, God de Zoon, dood

Bijpassende psalmen

Psalm 22

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren