Vraag 81 Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Antwoord:

Voor degenen,
die zichzelf vanwege hun zonden mishagen,
en nochtans vertrouwen,
dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn,
en dat ook de overblijvende zwakheid
met Zijn lijden en sterven bedekt is;
die ook begeren, hoe langer hoe meer
hun geloof te sterken en hun leven te beteren.
Maar de hypocrieten
en die zich niet met waren harte tot God bekeren,
die eten en drinken zichzelf een oordeel. a

Bewijsteksten

a

Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker. 1 Korinthe 11:28

Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij? 1 Korinthe 10:19-22

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Avondmaal)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Avondmaal)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren