Vraag 82 Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen?

Antwoord:

Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd,
en Zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. a
Daarom is de christelijke kerk schuldig,
naar de ordening van Christus en Zijn apostelen,
zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen,
door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

Bewijsteksten

a

Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. 1 Korinthe 11:20

Doch zo iemand hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. 1 Korinthe 11:34

Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Jesaja 1:11

Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond den hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Jesaja 66:3

Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Doet uw brandofferen tot uw slachtofferen, en eet vlees. Jeremia 7:21

Maar tot den goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw mond? Psalmen 50:16

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Avondmaal)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Avondmaal)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren