Vraag 13 Maar kunnen wij door onszelf betalen?

Antwoord:

In generlei wijze,
maar wij maken ook de schuld
nog dagelijks meerder. a

Bewijsteksten

a

Waarlijk, ik weet, dat het zo is; want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Job 9:2

Zie, op Zijn heiligen zou Hij niet vertrouwen, en de hemelen zijn niet zuiver in Zijn ogen. Hoeveel te meer is een man gruwelijk en stinkende, die het onrecht indrinkt als water? Job 15:15-16

Zie, op Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen; hoewel Hij in Zijn engelen klaarheid gesteld heeft. Hoeveel te min op degenen, die lemen huizen bewonen, welker grondslag in het stof is? Zij worden verbrijzeld voor de motten. Job 4:18-19

Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Psalmen 130:3

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Mattheüs 6:12

En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. Mattheüs 18:25

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Mattheüs 16:26

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren