Vraag 14 Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden, dat voor ons betale?

Antwoord:

Neen; want ten eerste wil God
aan geen ander schepsel de schuld straffen,
die de mens gemaakt heeft; a
ten andere zo kan ook geen bloot schepsel
den last van den eeuwigen toorn Gods tegen de zonde dragen
en andere schepselen daarvan verlossen. b

Bewijsteksten

a

Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven. Ezechiƫl 18:4

En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Genesis 3:17

b

Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hem vermorzeld. Nahum 1:6

Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Psalmen 130:3

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren