Vraag 14 Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden, dat voor ons betale?

Antwoord:

Neen; want ten eerste wil God
aan geen ander schepsel de schuld straffen,
die de mens gemaakt heeft; a
ten andere zo kan ook geen bloot schepsel
den last van den eeuwigen toorn Gods tegen de zonde dragen
en andere schepselen daarvan verlossen. b

Bewijsteksten

a

Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven. Ezechiƫl 18:4

En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Genesis 3:17

b

Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hem vermorzeld. Nahum 1:6

Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Psalmen 130:3

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren