16

Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?

Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur,
die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
a
en dat een mens,
zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.
b

17

Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?

Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid, a
den last van den toorn Gods
b
aan Zijn mensheid zou kunnen dragen,
c
en ons de gerechtigheid
en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.
d

18

Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God a en een waarachtig b rechtvaardig mens is? c

Onze Heere Jezus Christus, d
Die ons van God
tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking,
en tot een volkomen verlossing geschonken is.
e

19

Waaruit weet gij dat?

Uit het heilig Evangelie,
hetwelk God Zelf eerstelijk
in het paradijs heeft geopenbaard,
a
en daarna door de heilige patriarchen
b
en profeten
c laten verkondigen,
en door de offeranden
en andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden,
d
en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.
e

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
17
leermodusleren