20

Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Neen zij, a
maar alleen degenen,
die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.
b

21

Wat is een waar geloof?

Een waar geloof is niet alleen
een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd,
dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
a
maar ook een vast vertrouwen,
b
hetwelk de Heilige Geest
c door het Evangelie in mijn hart werkt, d
dat niet alleen anderen, maar ook mij
vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid
e
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.
f

22

Wat is dan een Christen nodig te geloven?

Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, a
hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen
en ongetwijfeld Christelijk geloof
in een hoofdsom leren.

23

Hoe luiden die Artikelen?

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving der zonden;
 11. wederopstanding des vleses;
 12. en een eeuwig leven.
origineel
SV
17
leermodusleren