Vraag 89 Wat is de afsterving des ouden mensen?

Antwoord:

Het is een hartelijk leedwezen
dat wij God door onze zonden vertoornd hebben,
en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. a

Bewijsteksten

a

Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Romeinen 8:13

En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. Joël 2:13

Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hosea 6:1

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Bekering)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Bekering)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren