Vraag 90 Wat is de opstanding des nieuwen mensen?

Antwoord:

Het is een hartelijke vreugde in God
door Christus, a
en lust en liefde
om naar den wil Gods
in alle goede werken te leven. b

Bewijsteksten

a

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus. Romeinen 5:1

Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest. Romeinen 14:17

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. Jesaja 57:15

b

Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Romeinen 6:10-11

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Galaten 2:20

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Bekering)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Bekering)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren