99

Wat wil het derde gebod?

Dat wij niet alleen met vloeken a
of met valsen eed,
b
maar ook met onnodig zweren,
c
den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken,
noch ons met ons stilzwijgen en toezien
zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken;
d
en in het kort,
dat wij den heiligen Naam Gods
anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken,
e
opdat Hij van ons recht beleden,
f aangeroepen, g
en in al onze woorden en werken geprezen worde.
h

100

Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?

Ja gewisselijk; a
want er is geen groter zonde,
noch die God meer vertoornt,
dan de lastering Zijns Naams;
waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft.
b

origineel
SV
17
leermodusleren