Vraag 100 Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?

Antwoord:

Ja gewisselijk; a
want er is geen groter zonde,
noch die God meer vertoornt,
dan de lastering Zijns Naams;
waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft. b

Bewijsteksten

a

Die met een dief deelt, haat zijn ziel; hij hoort een vloek, en hij geeft het niet te kennen. Spreuken 29:24

Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft; indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Leviticus 5:1

b

En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. Leviticus 24:16

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Gods Naam)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gods Naam)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren