Vraag 101 Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?

Antwoord:

Ja, als het de overheid van haar onderdanen
of anderszins ook de nood vordert,
om trouw en waarheid daardoor te bevestigen,
en dat tot Gods eer en des naasten heil;
want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond, a
en daarom ook van de heiligen
in het Oude en Nieuwe Testament
recht gebruikt geweest. b

Bewijsteksten

a

Gij zult den HEERE, uw God, vrezen, en Hem dienen; en gij zult bij Zijn Naam zweren. Deuteronomium 6:13

Den HEERE, uw God, zult gij vrezen; Hem zult gij dienen, en Hem zult gij aanhangen, en bij Zijn Naam zweren. Deuteronomium 10:20

Hoort dit, gij huis van Jakob, die genoemd wordt met den naam van Israel, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt! die daar zweert bij den Naam des HEEREN, en vermeldt den God Israels, maar niet in waarheid, noch in gerechtigheid. Jesaja 48:1

Want de mensen zweren wel bij den meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is denzelven een einde van alle tegenspreken. Hebreeën 6:16

b

En Abraham zeide: Ik zal zweren. Genesis 21:24

De God van Abraham, en de God van Nahor, de God huns vaders richte tussen ons! En Jakob zwoer bij de Vreze zijn vaders Izaks. Genesis 31:53

En Jozua maakte vrede met hen, en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zoude; en de oversten der vergadering zwoeren hun. Jozua 9:15

Toen zwoer David aan Saul; en Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. 1 Samuël 24:23

Daarna kwam al het volk, om David brood te doen eten, als het nog dag was; maar David zwoer, zeggende: God doe mij zo, en doe er zo toe, indien ik voor het ondergaan der zon brood of iets smake! 2 Samuël 3:35

Toen zwoer de koning, en zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, die mijn ziel uit allen nood verlost heeft. 1 Koningen 1:29

Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke. Romeinen 1:9

Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest). Romeinen 9:1

Doch ik aanroepe God tot een Getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. 2 Korinthe 1:23

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren