Vraag 102 Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen, een eed zweren?

Antwoord:

Neen; want een rechten eed zweren
is God aanroepen,
dat Hij, als Die alleen het hart kent,
der waarheid getuigenis wil geven,
en mij straffe, indien ik valselijk zweer; a
welke eer aan geen schepsel toebehoort. b

Bewijsteksten

a

Doch ik aanroepe God tot een Getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. 2 Korinthe 1:23

Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest). Romeinen 9:1

b

Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken. MattheĆ¼s 5:34-36

Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch enigen anderen eed; maar uw ja, zij ja, en het neen, neen; opdat gij in geen oordeel valt. Jakobus 5:12

Trefwoorden

eed, wet

Bijpassende psalmen

Psalm 24, Tien geboden
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren