Vraag 109 Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?

Antwoord:

Dewijl ons lichaam en ziel
tempelen des Heiligen Geestes zijn,
zo wil Hij, dat wij
ze beide zuiver en heilig bewaren;
daarom verbiedt Hij alle onkuise daden,
gebaren, woorden, a gedachten, lusten, b
en wat den mens daartoe trekken kan. c

Bewijsteksten

a

Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging. Efeze 5:3-4

Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 1 Korinthe 6:18-19

b

Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. MattheĆ¼s 5:27-28

c

En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest. Efeze 5:18

Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. 1 Korinthe 15:33

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Seksualiteit)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren