Vraag 119 Hoe luidt dat gebed?

Antwoord:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt;

 1. Uw Naam worde geheiligd.
 2. Uw Koninkrijk kome.
 3. Uw wil geschiede,
  gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
 4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
 5. En vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
 6. En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid. Amen.
(Math. 6:9-13)

Bewijsteksten

a

En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elken dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Lukas 11:2-4

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren