Vraag 119 Hoe luidt dat gebed?

Antwoord:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt;

 1. Uw Naam worde geheiligd.
 2. Uw Koninkrijk kome.
 3. Uw wil geschiede,
  gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
 4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
 5. En vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
 6. En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid. Amen.
(Math. 6:9-13)

Bewijsteksten

a

En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elken dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Lukas 11:2-4

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren