116

Waarom is het gebed den christenen van node?

Daarom dat het
het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
a
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest
alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten
zonder ophouden daarom bidden
en daarvoor danken.
b

117

Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?

Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God,
Die Zich in Zijn Woord ons geopenbaard heeft,
a
om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden,
b
van harte aanroepen.
c
Ten andere, dat wij onzen nood en ellendigheid
recht en grondig kennen,
d
opdat wij ons voor het aangezicht Zijner majesteit verootmoedigen.
e
Ten derde, dat wij dezen vasten grond hebben,
f
dat Hij ons gebed,
niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn,
om des Heeren Christus' wil
zekerlijk wil verhoren,
g
gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.
h

118

Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden?

Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, a
welke de Heere Christus begrepen heeft
in het gebed, dat Hij ons Zelf geleerd heeft.

119

Hoe luidt dat gebed?

Onze Vader, Die in de hemelen zijt;

 1. Uw Naam worde geheiligd.
 2. Uw Koninkrijk kome.
 3. Uw wil geschiede,
  gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
 4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
 5. En vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
 6. En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid. Amen.
(Math. 6:9-13)

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren