Vraag 123 Welke is de tweede bede?

Antwoord:

'Uw Koninkrijk kome'.

Dat is: Regeer ons alzo
door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer
aan U onderwerpen; a
bewaar en vermeerder Uw Kerk; b
verstoor de werken des duivels
en alle heerschappij, welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen,
die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; c
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, d
waarin Gij alles zult zijn in allen. e

Bewijsteksten

a

Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land. Psalmen 143:10

Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren! Psalmen 119:5

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. MattheĆ¼s 6:33

b

Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. Psalmen 51:20

Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. Psalmen 122:6

c

Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 1 Johannes 3:8

En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen. Romeinen 16:20

d

Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! Openbaring 22:20

Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Romeinen 8:22-23

e

En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. 1 Korinthe 15:28

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren