Vraag 124 Welke is de derde bede?

Antwoord:

'Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde'.

Dat is: Geef dat wij en alle mensen
onzen eigen wil verzaken, a
en Uw wil, die alleen goed is,
zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; b
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk
moge bedienen en uitvoeren, c
als de engelen in den hemel doen. d

Bewijsteksten

a

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. MattheĆ¼s 16:24

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Titus 2:11-12

b

Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. Lukas 22:42

Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. Efeze 5:10

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romeinen 12:2

c

Een iegelijk, waarin hij geroepen is, broeders, die blijve in hetzelve bij God. 1 Korinthe 7:24

d

Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords. Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet! Psalmen 103:20-21

Trefwoorden

gebed, de wil van God, trouw

Bijpassende psalmen

Psalm 119

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren