124

Welke is de derde bede?

'Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde'.
Dat is: Geef dat wij en alle mensen
onzen eigen wil verzaken,
a
en Uw wil, die alleen goed is,
zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn;
b
opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep
zo gewilliglijk en getrouwelijk
moge bedienen en uitvoeren,
c
als de engelen in den hemel doen.
d

origineel
SV
17
leermodusleren