9

Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan?

Neen Hij; a
want God heeft den mens alzo geschapen,
dat hij dat kon doen;
b
maar de mens heeft zichzelven
en al zijn nakomelingen,
door het ingeven des duivels
c
en door moedwillige ongehoorzaamheid,
van deze gaven beroofd.

10

Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?

Neen Hij, geenzins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk
a
beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel
tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
b
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk,
die niet blijft in al hetgeen geschreven is
in het boek der wet, om dat te doen.
c

11

Is dan God ook niet barmhartig?

God is wel barmhartig, a
maar Hij is ook rechtvaardig;
b
daarom zo eist Zijn gerechtigheid
dat de zonde,
welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is,
ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf
aan lichaam en ziel gestraft worde.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
17
leermodusleren