Vraag 9 Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan?

Antwoord:

Neen Hij; a
want God heeft den mens alzo geschapen,
dat hij dat kon doen; b
maar de mens heeft zichzelven
en al zijn nakomelingen,
door het ingeven des duivels c
en door moedwillige ongehoorzaamheid,
van deze gaven beroofd.

Bewijsteksten

a

En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4:24

b

En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Genesis 3:13

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. 1 TimotheĆ¼s 2:13-14

c

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Genesis 3:6

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12

Trefwoorden

onrecht, eigen schuld

Bijpassende psalmen

Psalm 51:1-5,11
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren