Vraag 87Kunnen mensen die goddeloos en ondankbaar leven, daarin volharden en zich niet bekeren, zalig worden?

Antwoord:

Nee, want de Bijbel zegt dat iemand met een losse seksuele moraal, iemand die afgoden aanbidt, een echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, enzovoort geen deel kan hebben aan het koninkrijk van God. a

Bewijsteksten

a

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 1 Korinthe 6:9-10

Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Efeze 5:5-6

Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 1 Johannes 3:14

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Dankbaarheid)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren