Vraag 86 Waarom moeten wij nog goede werken doen, als we alleen uit genade, zonder dat we er zelf iets voor hebben gedaan, door Christus van onze ellende verlost zijn?

Antwoord:

Christus heeft ons met Zijn bloed vrijgekocht
en vernieuwt ons ook door Zijn Heilige Geest,
zodat we steeds meer op Hem gaan lijken.
Onze goede werken zijn de vruchten van ons geloof.
We danken heel ons leven God er mee, voor wat Hij heeft gedaan a
en door onze goede werken wordt God geprezen. b
Ook versterken de goede werken ons geloof. c
En door onze toegewijde levenswandel
wordt onze naaste voor Christus ingewonnen. d

Bewijsteksten

a

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Romeinen 6:13

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:1-2

Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 1 Petrus 2:5

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2:9

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 1 Korinthe 6:20

b

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheüs 5:16

Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. 1 Petrus 2:12

c

Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. 2 Petrus 1:10

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Mattheüs 7:17

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. Galaten 5:6

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5:22

d

Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. 1 Petrus 3:1-2

Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Romeinen 14:19

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Dankbaarheid)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren