Vraag 95 Wat is afgoderij?

Antwoord:

De enige echte God heeft Zichzelf in de Bijbel bekend gemaakt.
Afgoderij betekent dat je in de plaats van God of naast Hem
iets anders hebt verzonnen, waarop je je vertrouwen stelt. a

Bewijsteksten

a

Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Efeze 5:5

Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. 1 Kronieken 16:26

Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. Filippenzen 3:19

Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. Galaten 4:8

Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Efeze 2:12

Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. 1 Johannes 2:23

Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. 2 Johannes 1:9

Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Johannes 5:23

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Geen afgoden)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Geen afgoden)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren