92

Hoe luidt de wet van God?

God sprak al deze woorden, Ex. 20:1-17 en Deut. 5:6-21:
'Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.

Eerste gebod
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Tweede gebod
U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

Derde gebod
U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

Vierde gebod
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Vijfde gebod
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

Zesde gebod
U zult niet doodslaan.

Zevende gebod
U zult niet echtbreken.

Achtste gebod
U zult niet stelen.

Negende gebod
U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.

Tiende gebod
U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.'

93

Hoe worden de tien geboden ingedeeld?

In twee delen, die ook wel tafels worden genoemd. a
Het eerste deel (gebod 1-4) leert ons
hoe we ons moeten gedragen tegenover God.
Het tweede deel (gebod 5-10) leert ons
de verplichtingen aan onze naaste.
b

94

Wat gebiedt God in het eerste gebod?

Dat ik - als mijn zaligheid mij lief is -
grote afstand houd tot afgoderij,
a magie, waarzeggerij,
bijgeloof
b en het bidden tot heiligen of andere schepsels. c
Dat ik de enige ware God volmaakt leer kennen
d
en alleen op Hem vertrouw.
e
Nederig
f en met volhardend geduld
moet ik mijzelf alleen aan Hem onderwerpen
g
en al het goede van Hem verwachten.
h
Hem moet ik met heel mijn hart liefhebben,
i dienen j en eren. k
Het is beter om alle andere dingen op te moeten geven,
dan iets tegen Zijn wil te doen.
l

95

Wat is afgoderij?

De enige echte God heeft Zichzelf in de Bijbel bekend gemaakt.
Afgoderij betekent dat je in de plaats van God of naast Hem
iets anders hebt verzonnen, waarop je je vertrouwen stelt.
a

hedendaags
HSV
17
leermodusleren