Vraag 106 Gaat het in zesde gebod alleen om het doden van mensen?

Antwoord:

Nee. God verbiedt het doden van mensen
en Hij haat ook de wortel van de doodslag,
zoals afgunst, a haat, b woede-uitbarstingen c en wraakgevoelens.
Deze dingen zijn voor Hem hetzelfde als iemand daadwerkelijk doden. d

Bewijsteksten

a

Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen. Spreuken 14:30

Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Romeinen 1:29

b

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. 1 Johannes 2:11

c

De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Jakobus 1:20

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Galaten 5:19-21

d

Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 1 Johannes 3:15

Trefwoorden

doodslag, wortel, nijd, haat, wraak, wet

Bijpassende psalmen

Psalm 5

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet doodslaan)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Niet doodslaan)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren