Vraag 109Verbiedt God in het zevende gebod dan alleen overspel en zulke zonden?

Antwoord:

Ons lichaam en onze ziel zijn een tempel van de Heilige Geest.
God wil dat wij ze rein en heilig houden.
Daarom verbiedt Hij alle verkeerde seksuele daden,
gebaren, woorden, a gedachten, verlangens b
en al het andere wat ons daartoe kan verleiden. c

Bewijsteksten

a

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Efeze 5:3-4

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 1 Korinthe 6:18-19

b

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. MattheĆ¼s 5:27-28

c

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. Efeze 5:18

Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. 1 Korinthe 15:33

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Seksualiteit)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren