Vraag 6Heeft God de mens dan misschien slecht en verkeerd geschapen?

Antwoord:

Nee. God heeft de mens goed a en naar Zijn beeld geschapen. b Dat wil zeggen: de mens was rechtvaardig en heilig. Gods doel was dat de mensen Hem als hun Schepper zouden kennen en liefhebben, voor altijd met Hem zouden leven en Hem zouden loven en prijzen. c

Bewijsteksten

a

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. Genesis 1:31

b

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Genesis 1:26-27

c

En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4:24

En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Kolossenzen 3:10

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 2 Korinthe 3:18

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren