Vraag 10 Laat God deze ongehoorzaamheid en ontrouw ongestraft?

Antwoord:

Nee, God vertoornt Zich heel erg over de erfzonde en over de zonden die wij doen. a
Hij spreekt over die zonden Zijn rechtvaardig oordeel uit
en Hij wil ze in dit leven en straks eeuwig bestraffen. b
God heeft gezegd in Zijn Woord:
'Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet,
om dat te doen
' (Galaten 3:10). c

Bewijsteksten

a

Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Genesis 2:17

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12

b

Zulke dingen doet u en Ik zwijg; u denkt dat Ik net zo ben als u. Ik zal u straffen en uw zonden voor uw ogen uitstallen. Psalmen 50:21

De dwazen blijven niet staande voor Uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven. Psalmen 5:6

Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden. Nahum 1:2

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten. Exodus 20:5

Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Exodus 34:7

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Romeinen 1:18

Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Efeze 5:6

c

Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden! En heel het volk moet zeggen: Amen. Deuteronomium 27:26

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Galaten 3:10

Trefwoorden

toorn van God, straf

Bijpassende psalmen

Psalm 51:1-5,11

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Zonde)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zonde)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren