31

Waarom wordt Hij Christus (dat betekent Gezalfde) genoemd?

Hij is door God de Vader voorbestemd
en met de Heilige Geest gezalfd
a
tot onze hoogste Profeet en Leraar,
onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning.

  • Als Profeet b heeft Hij het verborgen reddingsplan van God aan ons bekend gemaakt. c
  • Als Hogepriester d heeft Hij ons verlost door Zichzelf te offeren e en pleit Hij voor ons met Zijn voorbede bij de Vader. f
  • Als Koning regeert Hij ons door middel van Zijn Woord en Geest. Hij beschermt ons en zorgt er ook voor dat wij de verlossing niet verliezen, die door Hem verdiend is. g
32

Waarom word jij een christen genoemd? a

Omdat ik door het geloof onderdeel uitmaak van het lichaam van Christus b
en daardoor samen met Hem gezalfd ben.
c
Als profeet belijd ik Zijn Naam.
d
Als priester geef ik mijzelf aan Hem over als een levend dankoffer.
e
Als koning strijd ik tegen de zonde en de duivel met een vrij geweten
f
en later in de eeuwigheid zal ik samen met Hem over alles regeren.
g

hedendaags
HSV
17
leermodusleren